Tab Content
No Recent Activity
About AdolfoM38

Basic Information

About AdolfoM38
Biography:
cách tr_ ch_a tr_ b_ng rau di_p cá
___c các y s_ _ông y th_m __nh cao, nhanh c_t b_ kư sinh trùng, kháng khu_n, t_o nên tiêu búi tr_ , ch_m d_t
m_c __ _au __n rát b_ ph_n h_u môn
và không d_ dàng _i ngoài cho ng__i b_nh .
_a s_ do th_ , cách ch_a này c_ng ___c
ph_ bi_n bác s_ Tây y khuy_n khích b_nh nhân
áp d_ng, v_a có kh_ n_ng ch_a và ch_n __ng
b_nh tr_ h_u hi_u .
Rau di_p cá s_ h_u tính ch_t mát, ch_a l__ng nghiêm tr_ng
Quercetin, Isoquercetin s_ h_u k_t
qu_ làm cho b_n ch_c t_nh m_ch, t_nh m_ch,
ch_a tr_ táo bón_ tr_ s_ không có môi tr__ng viêm nhi_m
và tái _i tái l_i .

không ch_ v_y , cách ch_a ch_a tr_ tr_ b_ng rau di_p cá c̣n ho_t __ng trên lu_t pháp vô
hi_u các tác __ng _nh h__ng gây nên áp l_c vào các _ám r_i t_nh m_ch, nên _em
v_ hi_u qu_ tr_ r_ cho b_nh nhân .
m_c dù th_ c_n nh_n l_i áp d_ng __u __n và ti_p t_c, tuy_t __i ko ___c quên hay b_ ngang gi_a
ch_ng s_ khi_n vi_c _i_u tr_ b_ __t _o_n ,
ko __t ___c h_u qu_ tr_ nh_ nguy_n v_ng .Tùy theo t_ng c_p __ mà b_n b_t bu_c áp d_ng cách tr_ ch_a tr_ b_ng rau di_p
cá cho yêu thích.

_n, u_ng là bài thu_c _i_u tr_ b_nh
tr_ b_ng rau di_p cá __n thu_n nh_t_n, u_ng là cách tr_ _i_u tr_ tr_ b_ng rau di_p cá
__n thu_n nh_t. _nh internet

lúc h_ tiêu hóa v_i câu h_i , phân m_c ph_i vón c_c và không d_ _i c_u , t_c là
b_n có kh_ n_ng m_c ph_i __i ti_n khó và r_t chi là d_ t_o thành
tr_. c_m th_y nh_ng bi_u th_ này, b_n hăy
xây d_ng cho chính ḿnh m_t kh_u ph_n _n phù h_p .
Hăy _n và u_ng sinh t_ rau di_p cá hàng ngày.
v_n __ này mang l_i cho ___ng
ru_t, h_ tr_ _i_u tr_ b_nh tr_ c_c ḱ tác d_ng
.

_ây là cách ch_a tr_ siêu __n gi_n và d_ dàng , ch_ bu_c
ph_i nh_n l_i tri_n khai hàng ngày, ch_c nh_ _inh r_ng b_n s_ h_n ch_ ___c kh_ n_ng nâng t_m
phát tri_n c_a b_nh , __ng th_i s_ tr_ kh_i khi
b_nh _ang _ quá tŕnh __u.

bài thu_c _i_u tr_ b_nh tr_ b_ng rau di_p cá b_ng bí quy_t __p tr_c ti_p vào
b_ ph_n h_u môn

khi xu_t hi_n nh_ng _ám r_i t_nh m_ch nh_ ho_c
_ám r_i t_nh m_ch nghiêm tr_ng (khi m_c _i_u tr_ n_i ho_c tr_ ngo_i) th́ hàng ngày, b_n hăy:

Chu_n b_:

50 gr rau di_p cá.
2 th́a mu_i.

ph__ng pháp ti_n hành

R_a s_ch rau di_p cá và __ ráo n__c.
Ḥa tan 1 th́a mu_i mang n__c nóng và lau chùi tinh
khi_t h_u môn .
giă nát rau di_p cá và __p tr_c ti_p vào b_
ph_n h_u môn mang búi tr_ .
dùng g_c b_ng l_i __ c_ __nh ph_n rau di_p cá v_a __p.

__ kho_ng ch_ng 30 phút, R_i r_a s_ch s_
.cách ch_a tr_ b_nh tr_ b_ng rau di_p
cá mang l_i h_u hi_u r_ cho ng__i ch_a .
_nh internet

Ch_ sau 1 th_i gian ng_n ti_n hành, b_n s_ có m_t các _ám r_i t_nh m_ch nh_
l_i và ko c̣n b_ viêm, ko c̣n mùi _ h_u môn .tr__ng h_p các búi tr_ g_p ph_i ra máu th́ b_n hăy l_y rau di_p cá và b_ch c_p ph_i khô, tán nhuy_n, u_ng
t_m 6-12 gr/ngày và t_o thành nhi_u l_n __ u_ng.ph__ng thu_c ch_a tr_ b_ng rau di_p cá lúc búi
tr_ b_ ph_ng to

t́nh hu_ng _ám r_i t_nh m_ch b_ s_ng to
và _au t_c b_n hăy n_u 50g rau di_p cá n_u n__ng
mang n__c sôi, R_i __ n__c b_t nóng,
Ti_p _ó xông h_i . ti_p n_i , l_y rau di_p cá
giă nh_ __p vào vùng _i_u tr_ . bí quy_t này v_a
có th_ sát khu_n , ph_n _ám r_i t_nh m_ch s_ không m_c
ph_i ho_i t_ và teo d_n.

__ ư khi dùng cách ch_a tr_ tr_ b_ng rau di_p cá

khi s_ d_ng ph__ng thu_c ch_a tr_
tr_ b_ng rau di_p cá b_n ph_i l_u ư các
_i_u sau:nên b_ sung ch_t r_ng răi x_ vào các b_a _n __ h_ tr_ pḥng tránh tr_ m_t tuy_t k_ t_i _u.
_nh internet

không nên quá nóng v_i, nên kiên tŕ ti_n hành theo _úng h__ng d_n trên.
ch_n rau di_p cá c̣n t__i và xanh, bu_c ph_i r_a s_ch
, __ gi_ ǵn quá tŕnh _i_u tr_ __t ___c h_u hi_u h_u hi_u .

lúc áp d_ng ph__ng thu_c tr_ tr_ b_ng rau di_p cá th́ c_ng ph_i
tích h_p xây d_ng ch_ __ dinh d__ng phù h_p , gi_m thi_u
_n __ cay nóng, không s_ d_ng ch_t kích thích,
t_o ra nghi_n. c_n b_ sung ch_t phong phú và _a d_ng
x_ vào các b_a _n và u_ng ít nh_t 2 lít n__c/ngày,
__ h_ tr_ ch_a và pḥng tránh b_nh tr_
m_t cách t_i _u.
Location:
Perpignan
Interests:
Painting, Billiards
Occupation:
Stock clerk

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
10-12-2018 21:32
Join Date
10-12-2018
Referrals
0